Hosté 19. ročníku festivalu Tvůrčí Afrika

PÉNÉLOPE DECHAFOUR

Pénélope Dechaufour přednáší divadelní vědu na Univerzitě Paula Valéryho Montpellier 3, je členkou RIRRA21 (UR4209) a přidruženou členkou laboratoře SeFeA (IRET-Sorbonne Nouvelle). Ve svém výzkumu se zaměřuje na dramaturgii francouzsky mluvících zemí subsaharské Afriky, jejich estetiku a místo v současné tvůrčí krajině. Ohledává dramaturgie, které se kříží s koloniální historií, historií migrací a které zahrnují tělo (jeho prezentaci, politické výzvy) v postkoloniální perspektivě. Pénélope Dechaufour obhájila disertační práci na téma „figurativní drama“ v divadle Kossi Efoui, která bude brzy publikována v nakladatelství Honoré Champion. Je spolueditorkou publikací „Afropéa, un territoire culturel à inventer“, Africultures N°100 (2015) a „Baroque is burning!“, Thaêtre, N°6, (2022) a autorkou několika publikací včetně „Écritures théâtrales françaises et dramaturgies d’Afrique et des diasporas: une aventure ambigüe?“ in Pauline Bouchet (dir.), „Dramaturgies françaises contemporaines. (2000-2020)“, Percées, 2020. Autorka přijíždí poprvé do ČR ve spolupráci Tvůrčí Afriky s Ústavem translatologie FF UK, je podpořena grantem mobility ERASMUS své mateřské University Paul Valéry Monpellier 3.

Pénélope Dechaufour enseigne en Études théâtrales à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Elle est membre du RIRRA 21 et associée au laboratoire SeFeA (IRET – Sorbonne Nouvelle). Les principaux thèmes de sa recherche sont les dramaturgies des pays francophones de l’Afrique subsaharienne, leur esthétique et leur place dans la création contemporaine. Elle examine les dramaturgies qui sont influencées par l’histoire coloniale et l’histoire des migrations, ainsi que celles qui comportent le corps (sa présence ou des défis politiques liés à celui-ci) dans une perspective postcoloniale. Pénélope Dechaufour a soutenu sa thèse sur le « drame figuratif » dans le théâtre de Kossi Efoui qui sera prochainement publiée chez Honoré Champion. Elle est coauteure des ouvrages « Afropéa, un territoire culturel à inventer », Africultures, N°100 (2015) et « Baroque is burning! », Thaêtre, N°6, (2022) et auteure de plusieurs ouvrages, dont « Écritures théâtrales françaises et dramaturgies d’Afrique et des diasporas: une aventure ambigüe ? » in Pauline Bouchet (dir.), « Dramaturgies françaises contemporaines. (2000-2020) », Percées, 2020. Pénélope Dechaufour vient en République tchèque pour la première fois grâce à Afrique en création, à l’Institut de traductologie de l’université Charles et au soutien de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 dans le cadre de la mobilité ERASMUS.

Pénélope Dechafour

ALEXANDRA DÉGLISE

Alexandra Déglise

Francouzsko-americká umělkyně, herečka a novinářka. Zaměřuje se na pohybové divadlo, v letech 2008-2014 absolvovala stáž ve Spojených státech ve Studiu Terryho Schreibera v New Yorku a v roce 2016 získala magisterský titul v oboru divadla na University of Virginia. Čtyři roky působila jako učitelka pohybové výchovy ve Studiu T. Shreibera a dva roky jako divadelní pedagožka na Virginské univerzitě. Účinkovala v mnoha inscenacích ve Spojených státech. Absolvovala také studium divadelního tance butó v Japonsku ve skupině Dairakudakan pod vedením Akaji Maro, v červenci 2016 se zúčastnila Golden Show v Naganu. V roce 2017 se stala manažerkou a členkou souboru Jazzo, pohybového divadla v Los Angeles. Alexandra je také novinářka. Deset let pracovala jako finanční zpravodajka na Wall Street, mimo jiné pro France 24 a Europe 1. V roce 2018 se vrátila na Martinik. Jako tanečnice spolupracovala se souborem Art&Fact, podílela se na inscenaci Au Nom du Père (2019). Ve stejném roce se pod vedením režisérky Astrid Mercier pustila do divadelního dobrodružství Pourvu Qu’il Pleuve. Založila také svou vlastní divadelní společnost DALA CompaNY. V červenci 2019 uskutečnila cestu na Svatou Lucii a Trinidad, kde se herecky, režijně a překladatelsky podílela na uvedení hry Batay Pou Belle Vue autora Travise Weekese. V témže roce dokončila svou první hru Les Îles de Raphaël ve francouzštině a angličtině. Autorka přijíždí poprvé do ČR v rámci výměnného tvůrčího programu Ostrovy a kontinenty, na němž Tvůrčí Afrika spolupracuje se sdružením ETC_Caraïbe.

Alexandra Déglise est une artiste franco-américaine également actrice et journaliste. Elle se spécialise en théâtre du mouvement. Elle s’est formée aux Etats-Unis de 2008 à 2014 au Studio Terry Schreiber à New York et en 2016 a obtenu son master de théâtre à l’Université de Virginie. Pendant quatre ans, elle a été professeure de mouvement à T. Schreiber et a enseigné deux ans le théâtre à l’Université de Virginie. Elle a joué dans de nombreuses productions aux États-Unis. Également formée à la danse théâtrale Butoh au Japon avec la compagnie Dairakudakan sous la direction d’Akaji Maro, elle a participé au Golden Show à Nagano en juillet 2016. En 2017, elle est devenue directrice et membre de la compagnie Jazzo, théâtre de mouvement à Los Angeles. Alexandra Déglise est aussi journaliste. Elle a travaillé pendant dix ans comme correspondante en finance à Wall Street entre autres pour France 24 et Europe 1. En 2018 elle est rentrée en Martinique. En tant que danseuse, elle a été engagée par la compagnie Art&Fact pour le spectacle Au Nom du Père (2019). La même année, elle s’est lancée sous la direction d’Astrid Mercier dans l’aventure de théâtre Pourvu Qu’il Pleuve. Elle a créé sa compagnie de théâtre DALA CompaNY. En juillet 2019, elle s’est rendue à Sainte-Lucie et Trinidad pour participer à la pièce Batay Pou Belle Vue de Travis Weekes en tant que comédienne, assistante à la mise en scène et traductrice. La même année, elle a terminé sa première pièce Les Îles de Raphaël en français et en anglais. L’auteure vient en République tchèque pour la première fois dans le cadre du programme d’action et d’échange Îles et Continents sur lequel Afrique en création coopère avec l’association ETC_Caraïbe.

BERNARD LAGIER

Patří k nejoceňovanějším karibským dramatikům. Narodil se v roce 1958 na Martiniku. Zprvu působil jako hudebník, hráč na saxofon a flétnu v několika hudebních skupinách jako např. Skupina Hugha Charleca a Martinique Brass Band. Pracoval jako zástupce ředitele národní scény Tropique Atrium ve Fort-de-France. Nyní je prezidentem ETC_ Caraïbe, sdružení pro šíření a rozvoj současné karibské dramatiky. V roce 2005 napsal svůj první dramatický text, který se vzápětí stal klíčovou hrou nové karibské dramatiky. Hra se jmenuje Moi chien créole (Já karibský pes) a v roce 2007 ji vydal Emile Lansman ve svém belgickém nakladatelství. Hru do češtiny přeložil Vojtěch Šarše a v rámci Tvůrčí Afriky ji uvedl ve Švandově divadle Martin Františák. V roce 2009 se Bernard Lagier podílel s dalšími šesti karibskými autory na vzniku dramatického sborníku Embouteillage Caraïbe (Dopravní zácpa na Karibiku). Je rovněž autorem her La carte (Mapa), L´orchidée violée (Znásilněná orchidej) a Chemin forgeant. Bernard Lagier byl již hostem 17. ročníku Tvůrčí Afriky v roce 2021. Letos přijíždí do Prahy jako rezident spřáteleného programu Praha-město literatury.

Dramaturge caribéen parmi les plus appréciés. Né en 1958 en Martinique. D’abord il se produit en tant que musicien, saxophoniste et flutiste, avec plusieurs groupes musicaux notamment celui d’Hugh Charlec et le Martinique Brass Band. Il a été directeur adjoint de la scène nationale Tropique Atrium à Fort-de-France. Actuellement, il est président d’ETC_Caraïbe, association pour la diffusion et le développement de la dramaturgie contemporaine caribéenne. En 2005, il a écrit son premier texte théâtral qui est devenu immédiatement la pièce clé de la nouvelle dramaturgie caribéenne. La pièce s’appelle Moi chien créole et a été publié en 2007 chez un éditeur belge, Emile Lansman. Elle a été traduite en tchèque par Vojtěch Šarše et mise en scène lors du festival Afrique en création par Martin Františák au théâtre Švandovo divadlo. En 2009, Bernard Lagier et six autres auteurs caribéens ont réalisé le recueil Embouteillage Caraïbe. Il est auteur des pièces La carte, L’orchidée violée et Chemin forgeant. Bernard Lagier a été parmi les invités de la 17ème édition d’Afrique en création en 2021. Cette année il participe au programme de résidence littéraire à Prague.

Bernard Lagier

ADELINE FLAUN

Adeline Flaun

Francouzsko-karibská umělkyně, která působí na Martiniku a od roku 2005 také v Barceloně. Spoluzakladatelka katalánské společnosti ALMARADAS se Soniou Espinosou a francouzsko-karibské společnosti ACT’IN MATNIK. Vytváří projekty se sociální tematikou, projekty, které vyjadřují názory na menšiny, sociální a kulturní rozmanitost na místní či mezinárodní úrovni. Adeline usiluje o posílení multikulturnosti divadelní a filmové scény. Ráda mísí realistickou interpretaci herce s tělesnými a audiovizuálními obrazy nabitými symbolikou nebo dokumentárními údaji. Jedno z opakujících se témat jejího psaní: jedinec toužící po emancipaci, po vysvobození z útisku společnosti, z něhož se jen obtížně dostává. Je autorkou hry Moi, dispositif Venus, která byla uvedena loni na Avignonském festivalu. Její nejnovější text nese název …et quelques souvenirs a je dialogem staré bělošské ženy, tzv. béké, a jejího černošského ošetřovatele. Autorka přijíždí poprvé do ČR v rámci výměnného tvůrčího programu Ostrovy a kontinenty, na němž spolupracujeme se sdružením ETC_Caraïbe.

Adeline Flaun est une artiste franco-caribéenne active en Martinique et depuis 2005 à Barcelone. Elle a co-fondé la compagnie ALMARADAS avec Sonia Espinosa et a co-fondé l’entreprise franco-caribéenne ACT’IN MATNIK. Ses projets sont liés à des thèmes sociaux, aux minorités, à la diversité sociale et culturelle au niveau local ainsi qu’international. Adeline Flaun s’engage à promouvoir l’aspect multiculturel du théâtre et du cinéma. Elle aime mélanger une interprétation réaliste de l’acteur à des images corporelles et audiovisuelles chargées de symbolisme ou de données documentaires. Un des thèmes récurrents de son écriture : l’individu en quête d’émancipation face au joug de la société dont il peine à se libérer. Elle est auteure de la pièce Moi, dispositif Venus qui a été présentée au festival d’Avignon l’année dernière. Son nouveau texte … et quelques souvenirs est un dialogue entre une vielle femme blanche, une béké, et son soignant noir. L’auteure vient en République tchèque pour la première fois dans le cadre du programme d’action et d’échange Îles et Continents sur lequel Afrique en création coopère avec l’association ETC_Caraïbe.

MICHEL GENDARME

Francouzský básník (na svém kontě má několik sbírek vydaných nakladatelstvími Athanor, Non-Verbal, Gros Textes), dramatik (např. Neuf mois pour moi(s), Les premiers bijoux, Les tribulations d’Odile, Le rallye papa Noël, Origami blues) a spisovatel (Luce Lucie Lucia, Le lycée sauvage). Slovem zkoumá citlivé, neviditelné, nevyslovitelné, pohrává si s realitou a imaginací. Svou vášeň pro psaní rád předává dál prostřednictvím dílen tvůrčího psaní otevřeným široké veřejnosti. Rád se nechává inspirovat mimoevropskými náměty. Dlouhodobě např. spolupracuje s malijským režisérem a ředitelem Acte Sept, Adamou Traoré, který mj. uvedl několik Michelových her. Je členem E.A.T. (Écrivains Associés du Théâtre) a prezidentem souboru Cie Raoul et Rita (Diane Meunier et Thierry Lefever). Za svou kariéru absolvoval několik rezidencí a byl oceněn např. divadelní cenou „Le Jardin d’Arlequin“ de Guérande, za hru „D’urine et de fer (les fuyants)“. Do ČR přijíždí na pozvání Tvůrčí Afriky a ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze poprvé.

Michel Gendarme est poète (auteur de plusieurs recueils aux éditions Athanor, Non-Verbal, Gros Textes), auteur dramatique (plusieurs créations et éditions : Neuf mois pour moi(s), Les premiers bijoux, Les tribulations d’Odile, Le rallye papa Noël) et romancier (Luce Lucie Lucia, Le lycée sauvage). Avec les mots il explore le sensible, l’invisible, l’innommable, jouant du réel et de l’imaginé. Il aime transmettre sa passion par la conception et l’animation d’ateliers d’écriture ouverts à toutes les volontés. Son inspiration lui vient aussi d’en dehors de l’Europe. Michel Gendarme a une coopération de long terme avec Adamou Traoré metteur en scène d’origine malienne et directeur d’Acte Sept qui a d’ailleurs mis en scène plusieurs de ses pièces. Il est membre d’E. A. T. (Écrivains Associés du Théâtre) et président de la compagnie Cie Raoul et Rita (Diane Meunier et Thierry Lefever). Il a participé à plusieurs résidences et il a remporté par exemple le prix d’écriture théâtrale Jardin d’Arlequin de Guérande pour sa pièce D’urine et de fer (les fuyants). Il vient en République tchèque pour la première fois sur l’invitation d’Afrique en création avec la Bibliothèque municipale de Prague.

Michel Gendarme

IVOIRE MARIONNETTES

Ivoire Marionnettes

Divadelní fenomén z Pobřeží slonoviny. Mladí talentovaní loutkáři z Abidžanu představují špičku loutkového divadla v západní Africe. Prosadili se také na různých festivalech v Evropě, zejména ve Francii. Získali již podruhé Zlatou medaili na prestižních Hrách Frankofonie. Mj. za svou poslední performanci La Boule Bleue (Modrá koule) s obřími loutkami, které jsou specialitou souboru a okouzlí diváky všech generací. Příběh je jednoduchý: Jednoho dne se v nekonečném prostoru objevila velká modrá koule. Cítila se opuštěná. Tvůrce ji proto zabydlel lidmi různých barev. Ale tito lidé mluvili tisíci jazyky a každý si chtěl uzurpovat část prostoru jen a jen pro sebe. Modrá koule však měla všech těch sporů dost, probudila svoje smysly, a tak její oči, uši, ústa a nos společně přemýšlely, jak situaci vyřešit. Až dostaly nápad dát lidem jazyk, jímž by se dorozuměli… tak se zrodila rozmanitost a solidarita mezi lidmi. Tato performance si svým netradičním ztvárněním humanistického poselství o toleranci a vzájemném porozumění získala srdce diváků v Africe i v Evropě. Nyní ji poprvé uvidí také diváci v České republice. Ve spolupráci s Divadelním světem Brno.

Ivoire Marionnettes est le phénomène du théâtre ivoirien. Les jeunes marionnettistes doués venant d’Abidjan sont à la pointe du théâtre de marionnettes en Afrique de l’Ouest. Ayant aussi du succès a des festivals européens et surtout en France, ils ont remporté une deuxième fois la médaille d’Or lors des prestigieux Jeux de la Francophonie. C’était parmi d’autre pour le spectacle La Boule Bleue avec des marionnettes géantes qui sont la spécialité de la compagnie et qui fascine le public de tous les âges. L’histoire est simple: Un jour une Boule Bleue est apparue dans l’espace infini. Mais elle était bien seule. Le créateur a alors créé des hommes de toutes les couleurs qui se sont réparti sur la boule bleue, mais ils parlaient mille langues différentes et chacun voulait en prendre une partie pour s’éloigner des autres. Lassée de ces chamailleries, la boule bleue s’est réveillée, ses yeux, ses oreilles, sa bouche et son nez se sont concertés et ont eu l’idée de leur donner une langue pour se comprendre… c’était la naissance de l’excellence, fruit de la diversité et de la solidarité entre les hommes. Cette représentation inédite du message humaniste d’une tolérance et d’une compréhension mutuelle a touché au cœur le public en Afrique et en Europe. Pour la première fois, le public tchèque pourra y assister. En coopération avec le festival Monde du théâtre (Divadelní svět) de Brno.

SANGA OUATTARA

Tanečník a choreograf z Pobřeží slonoviny. V roce 2010 založil spolu se svým přítelem z dětství Léoncem Konanem, tanečníkem a choreografem, soubor „Yé-fihmoa“, což v jazyce baule z Pobřeží slonoviny znamená: Přicházíme z daleka. Se svými inscenacemi „Wossissé“ a „Voilà ça“ sklízí úspěchy v západní Africe a v Evropě, ve Švýcarsku, Itálii, kde získal 3. cenu na mezinárodní soutěži současného tance Premio Roma Danza v Římě. Zúčastnil se několika workshopů současného umění s choreografy Selou Pessou, Sergem Aimé Coulibaly, Celia Weiss, Anouska Brodacz, Neli Xiwexaba, Bernado Montet, Patrick Acogny, Rafaële Giovanola, Sylvie Fortin atd. Je hostem mnoha festivalů “Agogo festival“ a MAIDA v Beninu, Dense Bamako Danse v Mali (Bamako), Duo Solo v Senegalu (Saint Louis), festivalu Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan (MASA), festivalu Afrik’urbarnArt. Do ČR přilétá se svým týmem poprvé na pozvání Tvůrčí Afriky.

Danseur et chorégraphe de Côte d’Ivoire. En 2010, il a créé avec Léonce Konan, danseur, chorégraphe et ami d’enfance, la compagnie Yé-fihmoa qui en baoulé signifie : Nous venons de loin. Leurs spectacles « Wossissé » et « Voilà ça » ont eu du succès en Afrique de l’Ouest et en Europe, en Suisse et en Italie, où il s’est placé troisième dans la compétition de danse contemporaine à Rome Premio Roma Danza. Il s’est formé aux ateliers de l’art contemporain avec les chorégraphes Selou Pessou, Sergem Aimé Coulibaly, Celia Weiss, Anouska Brodacz, Neli Xiwexaba, Bernado Montet, Patrick Acogny, Rafaële Giovanola, Sylvie Fortin etc. Il est invité à de nombreux festivals « Agogo festival » et MAIDA au Benin, Dense Bamako Danse au Mali (Bamako), Duo Solo au Sénégal (Saint Louis), au festival Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan (MASA) et au festival Afrik’urbarnArt. Il vient en République tchèque pour la première fois sur l’invitation d’Afrique en création.

Sanga Ouattara

CAYA MAKHELE

Caya Makhele

Francouzský dramatik, prozaik, básník, také nakladatel a publicista, původem z Konga, je v Čechách snad nejznámějším autorem pocházejícím z frankofonní části Afriky. Do Čech se od roku 2003, kdy byl hostem 2. ročníku festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani stále a rád vrací. Dokonce o sobě s nadsázkou tvrdí, že v Čechách našel své „slovanské kořeny“, o kterých vůbec nevěděl, že existují. V Čechách se prostě cítí jako doma. Dvakrát prezentoval své pařížské nakladatelství Acoria u příležitosti Mezinárodního veletrhu Svět knihy, vedl na Jiráskově Hronově dílnu tvůrčího psaní, pro francouzský časopis Continental připravoval v Praze reportáž o životě českých Afričanů, v edici Současná hra Divadelního ústavu vyšla jeho hra Bajka o lásce, pekle a márnici v překladu Michala a Matyldy Lázňovských. Podle této hry vznikly dvě inscenace. Jednu natočila režisérka Lída Engelová pro rozhlas – ČRo 3 Vltava. Režisér a ředitel pražského Divadla Na Prádle Petr Hruška uvedl hru na jevišti svého divadla, kde ji také několikrát „scénicky přečetli“ herci a herečky Divadla na voru. V roce 2011 v rámci Překladatelské dílny Dilia vznikl rovněž překlad Jany Podhorské hry Čarování inspirované Dvořákovou Rusalkou, kterou v rámci scénického čtení v režii Lucie Málkové nastudovali herci Divadla na Vinohradech. V rámci rezidence Praha-město literatury v roce 2019 napsal svůj zatím poslední text Sedm Mythových proměn, které uvedl ve světové premiéře režisér Jakub Šmíd ve Studiu Rubín. Caya Makhele přijíždí tentokrát jako nakladatel a v Praze pokřtí dvě knihy přítomných autorek, Adeline Flaun a Barbory Etlíkové.

Dramaturge, romancier, poète ainsi qu’éditeur et journaliste français d’origine congolaise. Probablement l’auteur provenant d’Afrique francophone le plus connu en République tchèque. Depuis son invitation à la 2ème édition du festival Afrique en création ou Nous sommes tous Africains en 2003 il retourne régulièrement en République tchèque. Il aime bien exagérer en disant qu’il a retrouvé en Tchéquie ses « racines slaves » dont il ne se doutait pas l’existence. En Tchéquie il se sent simplement chez lui. À la foire internationale du livre de Prague, Monde du livre (Svět knihy), il a deux fois présenté sa maison d’édition parisienne Acoria, il a tenu un atelier d’écriture à Jiráskův Hronov, il a préparé un reportage sur la vie des Africains tchèques pour le magazine français Continental. Sa pièce La Fable du Cloître des Cimetières (Bajka o lásce, pekle a márnici) a été traduite par Michal Lázňovský et Matylda Lázňovská et publiée dans l’édition Pièce contemporaine de l’Institut du théâtre. D’après cette pièce, deux mises en scène ont été réalisées. L’une pour la radio ČRo3 Vltava par la metteuse en scène Lucie Málková. L’autre par Petr Hruška le metteur en scène et le directeur du théâtre Na Prádle dans lequel il a organisé plusieurs lectures théâtrales de cette pièce interprétées par des acteurs et actrices du théâtre Divadlo na voru. Dans le cadre d’un atelier de traduction de Dilia en 2011, Jana Podhorská a traduit la pièce Sortilèges (Čarování) qui s’inspire de La Roussalka d’Antonín Dvořák. Des acteurs du théâtre Na Vinohradech ont interprétés cette pièce en lecture théâtrale sous la direction de Lucie Málková. Au cours du programme de résidence littéraire à Prague en 2019, il a écrit son texte le plus récent Les 7 métamorphoses de Mytho (Sedm Mythových proměn) qui a été mis en scène par Jakub Šmíd lors de sa première mondiale à Studio Rubín. Cette fois Caya Makhele vient à Prague en sa qualité d’éditeur et présentera les deux nouvelles sorties des auteures Adeline Flaun et Barbora Etlíková.